Pošalji prijatelju

Геотехничка истраживања и испитивања

 • инжењерскогеолошко рекогносцирање и картирање терена,

 • истражно бушење структурних, геомеханичких и хидрогеолошких бушотина са детаљним инжењерско-геолошким картирањем језгра истражних бушотина,

 • ископ истражних раскопа, јама и окана са детаљним инжењерско-геолошким картирањем истих,

 • уградња пијезометарских конструкција у истражне бушотине, са осматрањем и праћењем нивоа подземних воде,

 • уградња инклинометарских конструкција у истражне бушотине, са осматрањем и праћењем колувијалних кретања у тлу,

 • опити пенетрационог сондирања, SPT опити (стандардна пенетрација) и CPT опити (статичка пенетрација),

 • пробно црпљење и испитивање водопропустљивости тла (VDP опит),

 • испитивање и контрола збијености тла и

 • узимање узорака ("керновање") за испитивање квалитета бетона, асфалта и сличних хомогених материјала.

За лабораторијска gеомеханичка испитивања ангажујемо две акредитоване лабораторије са којим имамо Уговор о пословно-техничкој сарaдњи.

Техничка опремљеност

 1. Бушаће гарнитуре:

  • гарнитура Multidrill ML "Fraste"(самоходна на гусеницама)
  • гарнитура DB-505 Boart Longyear (самоходна на гусеницама)
  • гарнитура БГ-1 (на камиону ФАП),
  • 2 (две) гарнитуре ГДР-150 (на санкама) и
  • 1 (једна) сондажна бушаћа гарнитура са комплетним прибором
 2. Прибор за извођење опита стандардне пенетрације (SPT-опит) према стандарду (USA Bureay of Reklamation Е-21).

 3. Прибор за извођење опита статичке пенетрације, CPT-опит, (ЈУС УБ 1.031), статички пенетрометар типа "Gouda", реактивне силе од 10 KN.

 4. Динамички конусни пенетрометар DCP-S051"Matest"
 5. Мини багер за ископ истражних јама 224S"CAMS"
 6. Гарнитура за керновање дијамантским крунама "KB-400" за узимање узорака за испитивање квалитета бетона, асфалта и сличних хомогених материјала.

 7. Електронски мерни уређај са лаким падајућим тегом "ZFG-04" (два комплета) за обављање послова надзора и контроле квалитета збијености и носивости земљаних и других материјала, са директним очитавањем вредности динамичког модула деформације Еvd "in situ" (вредност модула Еvd је у корелативној вези са вредностима модула деформације Еv2 према стандарду ЈУС У.Б1.047 из 1997. год.).

 8. Опрема за откривање и мерење бочних и вертикалних померања тла и објеката помоћу уграђених инклинометарских цеви, биаксијалне сонде инклинометра и портабл Loger-а (читача). Овај комплексни систем (SOIL INSTRUMENTS LTD) користи 16 BIT технологију микрообраде и подржава даљу технику комуникације са софтверским пакетом за даљу обраду и анализу мерених података.

 9. За израду геотехничке документације користи се 17 персоналних рачунара P IV / 3,4 Ghz и 3,6 Ghz.

 10. Савремена хардверска опрема и бројни софтверски програми за графичку и нумеричку обраду, као и специјални програми геостатичких прорачуна:

  • програм за анализирање података мерења инклинометра "GTILT 1998" MITRE SOFTWARE CORPORATION - Канада,
  • програм "WINSID" за управљање подацима на инструментима произвођача SOIL INSTRUMENTS LTD - Велика Британија,
  • програм за анализирање и обраду података за инструмент са лаким падајућим тегом "ZFG-04",
  • програмски пакеt "PLAXIS 8" за геостатичке прорачуне тла и стена методом коначних елемената,
  • програмски пакет "ROCKLAB" за геостатичке прорачуне у стенским масама.
  • програмски пакет "Geo5" који садржи следеће геостатичке прорачуне:
   • Slope Stability (стабилност косина у тлу)
   • Spread Footing (плитко фундирање - носивост и слегање)
   • Piles (шипови - носивост и слегање)
   • Pile Group (група шипова - носивост и слегање)
   • Pile CPT (шипови - прорачуни преко резултата CPT опита)
   • Settlement (слегање)
   • Rock Stability (стабилност косина у стенама)
Повратак