štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејни и Главни пројекат саобраћајнице Северна тангента у Београду, од саобраћајнице Т-6 до пута Београд - Панчево, дужине око 21,3 км са мостом Земун - Борча

Изградња Северне тангенте са мостом Земун-Борча представља нови модел реализације великих инфраструктурних и развојних пројеката у Србији и резултат је сарадње влада Републике Србије и Народне Републике Кине. Споразумом о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између двеју влада, који је потписан 20. августа 2009. године у Пекингу, утврђено је да је приоритет у наредном периоду имплементација пројекта изградње моста Земун - Борча са припадајућим саобраћајницама. Носилац пројекта ја Министарство за Национални инвестициони план, а Град Београд (Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда) главни партнер на реализацији.

Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. и кинеска компанија CRBC (China Road and Bridge Corporation) су као партнери заједно ангажовани на изради Идејног и Главног пројекта саобраћајнице северна тангента са мостом Земун-Борча.

Инфраструктурни значај

  • Мост Земун-Борча са пратећим саобраћајницама представља регионалну везу између Београда и Јужног Баната, чиме се Коридор 10 стратешки повезује са Коридором 4 и Румунијом.
  • Боља саобраћајна веза за преко пола милиона житеља београдских општина Земуна, Палилуле и Новог Београда.
  • Мост Земун - Борча је део обилазнице око Београда и повезује Зрењанински и Панчевачки пут.

Економски ефекти

  • Краткорочни економски ефекат - 45% од укупне вредности инвестиције или 76.5 милиона евра представља директну корист за домаће грађевинске фирме и произвођаче грађевинског материјала које ће на пројекту бити ангажоване као подизвођачи.
  • Средњорочни и дугорочни економски ефекат - Стварају се услови за развој новог дела Београда и развој стамбених, привредних и других садржаја, као и потребне инфраструктуре

Еколошки значај

  • Преусмеравањем тешког теретног саобраћаја смањује се бука и емисија штетних гасова чиме се утиче на заштиту животне средине.

Техничке карактеристике

Почетак ове градске магистрале је на раскрсници саобраћајнице Т-6 и постојећег пута за Нови Сад. Пре моста преко Дунава, траса се укршта са Улицом Цара Душана раскрсницом у нивоу.

На банатској страни саобраћајница се пружа поред насеља Борча и сече Зрењанински пут. Веза са Борчом је предвиђена раскрсницом у нивоу, а на путу Београд - Зрењанин пројектована је денивелисана раскрсница типа" ДЕТЕЛИНА СА 4 ЛИСТА". Ово решење раскрснице подразумева и реконструкцију дела Зрењанинског пута и изградњу две денивелисане везе:

  • за Ковилово, у непосредној близини пута за Зрењанин, у смеру према Панчеву и
  • за гробље "Збег" на Зрењанинском путу.

Следећа денивелисана раскрсница типа " ТРУБА " пројектована је на укрштају Северне Тангенте и дела Северне Магистралне Тангенте. Наставак Северне Тангенте у смеру ка Панчеву биће предмет посебног пројекта. Од ове денивелисане раскрснице пројектована саобраћајница се спушта јужно све до пута Беград-Панчево и завршава раскрсницом у нивоу код штампарије Политика.

На делу саобраћајнице која је део овог пројекта налази се раскрсница у нивоу за насеље Овча.

Магистрала ће имати четири саобраћајне траке и две зауставне траке.

Нормални попречни профил усвојен је на основу прогнозираног саобраћајног оптерећења у планском периоду, структуре саобраћаја, ранга пута и усвојене рачунске брзине од Vr = 80 km/h.

Укупна дужина саобраћајнице износи око 21,3 км.

На делу од Земуна до км 0+820.00 ( око 200м пре Улице Цара Душана ) пројектоване су бициклистичко-пешачке стазе са зеленим појасом између тротоара и коловоза, па је укупна ширина попречног профила на овом делу 40.50 м, да би се од км 0+820.00 до раскрснице са Ул.Цара Душана профил сузио на 32.50м, јер не постоји ивични зелени појас. Од Ул.Цара Душана до моста преко Дунава нема ивичног зеленила али су шири средњи разделни појас и пешачко.-бициклистичке стазе, па је ширина попречног профила 35.50м. Од моста преко Дунава до раскрснице за Борчу ширина попречног профила је 36.00м.

Од већих објеката на траси се, поред Моста преко Дунава, планира још осам мостова и 4 надвожњака од којих треба истаћи мостове преко Зрењанинског пута дужине око 210 м и преко железничке пруге Београд - Панчево и канала Коловита дужине око 610 м.

Мост преко Дунава је претходно напрегнута армирано бетонска конструкција, укупне дужине око 1500 м. Обезбеђен је габарит (висина и ширина) пловног пута Дунава, као међународне реке која припада Коридору 7. Конструкција моста се састоји од главне конструкције, распона 95+172+95 м, инундационе конструкције на десној обали, распона 2x48 м, инундационе конструкције на левој обали, распона 15x48 м и прилазних конструкција на левој обали, распона 26+3x35+26+4x35 м. Предвиђене су две одвојене мостовске конструкције, ширина по 13,95 м, на заједничким стубовима. Главна конструкција је континуални носач, који премошћује реку Дунав са три распона, 95 м + 172 м + 95 м. Сандучаст попречни пресек носача је променљиве висине, која се креће од 10 м код централног стуба до 4 м у средини распона. Доњи део плоче је у параболи.

Саобраћајница ће бити опремљена одговарајућим системом саобраћајне сигнализације, затвореним системом одводњавања, осветљењем, као и комуналним инсталацијама које ће бити смештене у трупу саобраћајнице, пошто је на левој обали Дунава предвиђена изградња пословно-стамбених објеката.

Одвођење атмосферске воде са коловоза и тротоара предвиђено је затвореним системом одводњавања и пречишћавањем воде пре пуштања у природне токове.

Предвиђено је да се на траси пута изврши реконструкција и измештање постојећих електричних инсталација, инсталација водовода и канализације.

Статус пројекта

Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. и кинеска компанија CRBC (China Road and Bridge Corporation) су завршили и предали уз Идејни  пројекат Студију оправданости и Главни пројекат саобраћајнице Северна тангента са мостом Земун-Борча Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Сви радови су изведени према урађеној пројектној документацији.

Повратак