štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Концепт дугорочног развоја Железничког чвора Ниш

Година реализације: 2004 - 2005

 Наоснову дугогодишњихпроучавањаи анализа постојећег стања, а премаусвојеним принципима и циљевима развојажелезничкихчворовау великим градовима урађенје Концептдугорочногразвоја чвора Ниш. Концепт дефинишецеловито, савремено техничко-технолошкорешење за све функцијечвораиповећанизначај железнице, узимајући у обзир свеспецифичности Нишакао регионалног центра изначајне међународнесаобраћајнераскрсницена Коридору 10. Концептом чвора остваренису основни принципи и циљеви: максималносу задржани и модернизовани постојећижелезнички коридори; извршеноје раздвајање путничког и теретногсаобраћаја на подручју града;путничке пругекроз централну зону градапружају услове заорганизовање интензивног приградског,а на значајним релацијама и градскогсаобраћаја;сваукрштања пруга са постојећим и планиранимпутевима и улицама су денивелисана,чиме је решен највећи конфликт железницеи града, што значајно доприносифункционалној повезаности града,безбедности саобраћаја, као и заштитиживотне средине;одговарајућимнивелационим положајемпругарешени супросторниконфликти железнице и града,створенису услови за интермодалност железничког,друмског и ваздушног саобраћаја.Локација путничке станице има условеза за формирање јединственогсаобраћајно-пословно-комерцијалногцентра по европским стандардима ипредставља развојну шансу Ниша. Концептомсу дата дугорочна развојна решења којасе могу реализовати етапно у складу сапотребама и могућностима. Задатак јемултидисциплинаран и на његовој израдису учествовали стручњаци из свих области.

Повратак