štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Генерални пројекат пруге Рашка - Нови Пазар

Година реализације: 2007

Ураније планираном коридору пругеизграђен је магистрални пут Рашка - НовиПазар. Овом пругом би се повезало подручјејугозападне Србије са осталим регионимау Србији. Коридор нове пруге обухватадолину реке Рашке између магистралногпута М-22 и старог пута Рашка - Нови Пазар.Траса је долинска, углавном на насипу.Због просторног ограничења у градскојзони Рашке, пројектован је челични мостпреко реке Ибар са три распона, укупнедужине 210 mи тунел "Супње"дужине 1130 m.Потребна је регулација реке Рашке иизградња већег броја краћих мостова. Уиндустријској зони Новог Пазара јепланирана теретна станица са свимпотребним садржајима. Станица НовиПазар Путничка, лоцирана је уз Царевућуприју, где је омогућена добракомуникација са мрежом градскихсаобраћајница и постоји простор заизградњу станичних и пратећих објеката.На појединим деловима пруге предложенасу два варијантна решења. Пруга јепројектована за брзине до 120 km/h и дужинеје око 20 km.

Повратак